Eer aan God … vrede op aarde!

in Preke
2015-11-30

Leraar : Dr. Jerry Fourie Datum : 22 Nov 2015 Skrif : Luk 2:8-15 Ons hoor ook baie dikwels gedurende Kerstyd, mense sê dat Jesus Christus na die aarde gekom het om vrede te bring. Dit klink alles so mooi en “in die gees van Kersfees” klink dit só reg, maar wat beteken dit regtig…

Lees Meer

In Sy stof…

in Preke
2015-11-23

Leraars : Prop. Tessa Freeman & Dr. Jerry Fourie Datum : 15 November 2015 – Aand Diens Skrif : Matt 14:22-23 IN SY STOF: MATTEUS 14:22-33 Die hart van die Evangelie is Jesus Christus. As ons histories praat van Jesus moet ons ‘n paar dinge van Hom weet: 1. Jesus was ‘n Jood. Hy was…

Lees Meer

Here ek wil glo..!

in Preke
2015-11-23

Leraar : Dr. Jerry Fourie Datum : 15 November 2015 Skrif : Heb 11:33  Deur die geloof het hulle die reg van God gehandhaaf ..Skrifgedeelte praat van al die geloofshelde: Moses, Samuel, Dawid, Gideon, die profete, Daniel, wat vreesloos in geloof voortgegaan het. Hy praat van martelare van sy tyd wat onmenslike lyding verduur het,…

Lees Meer

Kyk! Sien die seun van die mens aan die die regterhand van God! (Gesinsdiens)

in Preke
2015-11-23

Leraar : Ds. Deon Louw Datum : 15 November 2015 Skrif : Mark 13:1-13 Wysvir die kindersverskillendesoortevrugte. Laat die kinders die vrugtenoem en beskryf hoe hierdievrugteaan die binnekantlyk. Ditgaandaaroordat die kindersoortuig is van hoe die vrugteaan die binnekantlyksonderomditooptesny. Ditmaakditduidelikwaarvanonsoortuig is en watonsglo, al sienonsditniealtydnie. Tydenshierdietyd van die jaarvierons in die kerk Advent. Advent is ‘n…

Lees Meer

Wanneer die minste die meeste word

in Preke
2015-11-14

Leraar : Prop. Tessa Freeman Datum : 8 November 2015 Skirf : Markus 12:38-44 Voordat ons vanoggend uit die Bybel gaan lees wil ek julle eers vra, wie van julle kry sakgeld? Wie van julle wens julle het bietjie meer sakgeld gekry? Wie van julle het maatjies wat meer sakgeld as julle kry? Ons almal…

Lees Meer

8 November 2015 – Oggend Diens

in Preke
2015-11-14

Leraar : Ds. Deon Louw Datum : 8 November 2015 Skriflesing : Matteus 25:1-14 Wanneeronshierdieverhaal lees moetonsnatuurlikookverstaandatMatteushierbesig is met apokaliptieseteologie. BlootmoetonsverstaandathierdieEvangeliegeskryf is naafloop van die kruis en opstanding en hemelvaartgebeure. Hier word aan die belofte vas gehou van Jesus se terugkeer. Daar is ‘n aanloop van voordurendewaarskuwingsdat Jesus weergaanterugkeer en dat die mensedaarvoormoetregwees. Komonskyknahierdiegelykenis. Daar…

Lees Meer

Hoe werk God se Liefde(Gesinsdiens)

2015-11-14

Leraar : Ds. Deon Louw Datum : 1 November 2015 Skrif : Paulus skryf in hierdiedeel van Romeine op ‘n vreeslikvermanendewyse. Die aanloop van die brief tot hiergaandaaroordat die optrede van gelowigesbaiebelangrik is. Dit gee ‘n beeld van binnenabuite. In hierdiedeel van die brifval die klemook op die wysewaaropgelowigesbuitestaandersmoethanteer. Op hierdie stadium is Paulus nognie…

Lees Meer

Hervormingsondag

in Preke
2015-11-14

Leraar : Ds. Deon Louw Datum : 25 Oktober 2015 Skirf :1 Kor 12:12-13 Algemene Christelike Kerk – Sola Christo Ek glo in ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die belydenis “Ek glo in ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges” (in Latyn: Credo in … sanctam Eccle-siam…

Lees Meer

O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God!

in Preke
2015-11-01

Leraar : Dr Jerry fourie Datum : 1 Nov 2015 Skrif : Rom 11:33-36 Dankbaarheid ‘n offer aan God! Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer Ps 142:1,2. Dankbaarheid = wierook wat God se huis laat lekker ruik. Die waas van geurige heerlikheid dankbaarheid styg…

Lees Meer

Haal Asem

in Preke
2015-11-01

Leraar : Prop. Tessa Freeman Datum : 25 Oktober 2015 (Aand Diens) Skrif : Genesis 2:4b-8 DIT is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die HERE God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie,…

Lees Meer