Vrede Vir Julle

in Preke
2016-04-17

Leraar: Ds. Deon Louw Datum: 3 April 2016 Skrif: Johannes 20:19 Inleiding  (Met erkenningaan die historikusPaul Johnson): “Tweeduisendjaargelede is ‘n kind gebore in ‘n kleinen onbekendedorpie in dieagterlikedeel van die magtigeRomeinseRyk. Die kind hetgrootgeword en ‘n prediker en godsdienstigehervormer. Hy het net virdriejaarkonpreekvoordatdie RomeinseKolonialeowerheidhomtereggestel het, omdathy ‘n oorlasgeword het. Hierdie man hetnooit ‘n boekgeskryfnie; nieuniversiteit…

Lees Meer