Gaan ek die beloofde land binne?

in Preke
2017-03-21

Leraar: Ds. Deon Louw

Skrif: Jeremia 31:31-34

Datum: 12 Maart 2017

Inleiding

Kom ons gaan vanoggend op ‘n reis deur die verlede. Iewers in jou huis, in ‘n boks of ‘n laai of ‘n kissie is daar goedjies wat vir jou spesiaal is en herinneringe oproep. Dalk ou foto’s, speelgoed, ‘n brief, juweelstuk, ‘n klippie ens. Hierdie items roep herinneringe op en vertel ‘n deelte van jou storie. Hierdie items vertel dalk so kleindeeltjie van wie jy is of wie jy geword het.

Skriflesing

Jeremia 31:31-34

Prediking

God maak ‘n aankondiging deur die Profeet dat Hy ‘n nuwe verbond met Israel en met Juda gaan sluit. Hierdie gedeelte word in twee van die Afrikaanse vertalings soos volg geformuleer: “Daar kom ‘n tyd…” en Kyk, daar kom dae.”

Iets wat baie opvallend is, is:”se die Here” God is hier aan die woord en hierdie belofte kom van Hom af. Dit is God se belofte. Die klem word eintlik daarop geplaas dat God met Sy verbondsvolk praat. Wanneer laas het jy tyd gemaak om God toe te laat om met jou te praat?

Hierdie verbond wat God gaan sluit lyk anders as die verbond wat gesluit is met ons voorvaders. Is dit dieselfde verbond? Die verbond is nuut.

Keer op keer kom maak God nuwe ontmoetings met Sy mense.Hoe het hierdie ou verbond gelyk? Dit is die verbond waarmee God sy volk uit Egipte, die land van slawerny bevry het.

God steek Sy hand uit as redding tot Sy verbondsvolk. God neem die inisiatief. Dink aan die doopsformulier en wat daarin gese word rakende die verbond. Die ou Afrikaanse vertaling stel dit soos volg: “…toe Ek hulle hand geryp het om hulle uit Egipte uit te lei..”

Wat is die genade van God se verhaal? Die wet het so godsdienstig van aard geraak dat die genade daaruit verwyder was. Die wet het nie die genade verkondig nie, maar dit het die volk se regter geword.

Die wet van God is nie deur die volk onderhou nie en daarom tree God in tot hierdie gesprek en die wet word verinnerlik.Voel dit soms of jy ook so in Egipte, die plek van slawerny is? Tot wat is ek dalk slaaf? Dalk is dit jou werk, ‘n worsteling, godsdiens, slegte verhoudings, slegte gewoontes wat my lewe skade aandoen, dalk ‘n vorm van verslawing. Of dalk bloot net my gedagtes of die omstandighede waarin ek my self op hierdie oomblik bevind.

Wat het verkeerd geloop met die ou verbond? Die volk het hierdie verbond verbreek.Die genade daarvan mis gekyk. Deuteronomium 6 maak die verwysing dat elke Israeliet  die wet van God in sy hart moet laat woon. Daarom gebruik hulle die band of riempie waarmee die wet van God wasgemaak word. Gebedsrieme

Wys die prentjie.

Daar is ‘n verwronge beeld van God en sy verhouding met mense geskep. God wou dit regstel..

God verbind Hom aan mense en skep nuwe moontlikhede. “Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. 15Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. 16Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. 17En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.”

God se genade herskep en vernuwe my met hierdie nuwe verbond. : “…toe Ek hulle hand geryp het om hulle uit Egipte uit te lei..”

God bevestig oor en oor sy verbond met jou – selfs tot op so punt dat dit Sy Seun se lewe kos. Hoekom? Omdat Hy nie op jou opgee nie. Omdat die Here self se: Ek wil jou God wees en julle sal my volk wees. Die nuwe verbond wat hierdie belofte insluit bevry my nie net van sonde wat my weghou van God af nie, maar bevry my ook van dit wat my in slawerny neem. Maar ek moet soms net stilraak dat dit wat Hy graag vir my wil se op my hart geskryf word.

Soms bevind ek myself soekend nog in die woestyn. Ek het nodig om daaraan herinner te word dat die beloofde land ook vir my bedoel is. Mag die nuwe verbond nie so opgeneem word dat ek die genade miskyk nie, maar mag dit op my hart geskryf word en in my gedagtes vasgele word dat God vir my God is en ek sy kind kan wees. Mag ek word wat God wil he ek moet wees.