God Se Vryspraak Is ‘n Geskenk

2017-09-13

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 10 September 2017

Skrif: Rom3:21-31

Hier in Suider-Afrika is daar ‘n bossie met die naam: “Opstandingsbossie.” Hierdie bossie is iets besonders. Veral vir die droogtetoestande wat soms baie fel kan wees. Hierdie bossie is ‘n opstandingswonder!

Hoe lyk hierdie bossie?

Waarvoor word hierdie bossie gebruik?

Medisyne, wondgenesing, tee. Die bossie word ook beskou as die bringer van geluk.

Hoe werk hierdie bossie?

Wanneer daar nie water is nie raak die plant rustend. Wanneer dit weer met water in kontak kom word die bossie weer pragtig groen.

Skriflesing

Romeine 3: 21-31

Prediking

Die wet het in die tyd van Paulus opgetree as die maatstaf van godsdienstige geslaagdheid of korrektheid. Wanneer ek daarin slag om godsdienstig korrek te wees is ek rein voor God. Maar is dit werklik die geval?

Regdeur die Bybel is God besig met mense en bemoei Hy Hom met Sy verhouding met hulle, met ons. Steeds sit ons met ‘n gewrongebeeld van God. Die eise beskou ek soms as te hoog om by uit te kom. Dit bring ons vanoggend, veral in die besonder as ons by die doopvont kom staanWat maak God met ons sondeskuld? Hy laai dit op Homself

God maak die belofte dat Hy my God is.

Redding of verlossing is iets wat God alleen vir my kan gee

Geloof of vertroue in God. Waarom? Want God spreek my vry en dra my skuld. Ewige lewe. “Vergifnis is God se grootst geskenk aan ons. Hierdeur verwyder Hy alle versperrings tussen Hom en ons.”

Geloof verdien nie iets by God nie. Die genade daarin is dat dit ‘n onverdiende gawe is wat ek van God ontvang.

“Almal wat die vryspraak van Christus wil ontvang, moet hulle eie pogings laat vaar.” – Johannes Calvyn

Vyfhonder jaar gelede het die Protestante geveg en hulle lewe gewaag vir die evangelise beginsel: Sola fide – Geloof alleen. Wat beteken hierdie beginsel? Ons as gelowiges ontvang vrylik vryspraak, en volledige versoening voor God omdat Christus dit vir ons bewerk het.

Dit bring ons by die viering van die doop as sakrament. Wanneer ons as gemeente deelneem of die sakramente vier, is dit so dat God eerste aan die word is. Ek as mens het die voorreg om hierop te kan reageer.

In die Kattolieke kerk waarteen Martin Luther geprotesteer het, het die deelname aan die sakramente verkeerd verstaan. Wanneer iemand aan die sakramente sou deelneem, was die veronderstelling dat hy of sy outomaties die heil ontvang.

Martin Luther se problem hiermee is gewees dat daar geen ruimte gelaat is vir geloof en genade nie.

Wanneer ons die vooreg het om aan die doop te kan deelneem of daavan getuies kan wees – herinner word aan ons eie doop. Is dit die viering van God se verbond met mense.

Dit laat ons dink in die besonder aan Christus se opstanding en die lewe wat Hy vir my daarmee gee. Ons is oortuig dat die wonder van die verbintenis van God aan mense nie eers gebeur as ek in staat is om te antwoord op God se genade nie. Die doop is vir ons nie die teken van my aanvaarding van God se genade nie. By die doop fokus ons op God wat redding laat gebeur en nie die mens wat dit aanvaar nie.

Genadebeloftes word bevestig vir hom en haar wat gedoop word en ook vir ons as lidmate van die Liggaam van Christus. . Mag die teken wat ons help met die versterking van ons geloof iets van ons geloof bely dat ons Jesus Christus as ons Verlosser aanvaar het en dat sy sterwe aan die kruis en sy opstanding my ou mens laat sterf het en my as nuwe mens laat opstaan het.

Mag die ruimte daar wees vir geloof en genade dat die jong kinders wat deel sal he in die verbond hul geloof bely dat Jesus Christus as hul Verlosser aanvaar en dat sy sterwe aan die kruis en sy opstanding hul ou mens laat sterf en hulle as nuwe mense laat opstaan het.

Hoekom? God stel belang in my opregte pogings om ‘n goeie lewe te leef. Hoe leef ek ‘n goeie lewe? Wees lief vir die Here, jou man of vrou en jou kinders.

Die Kattolieke standpunt in die tyd van die Hervorming is gewees dat slegs vrygespreektes voor God kan staan. Hoe hierdie vryspraak verkry is, is waarmee die Protestante verskil het. Die Kattolieke is van oortuiging gewees dat die pad na hierdie vrymaking ‘n pad deur goeie dade was.

  • Vryspraak en Heiligmaking

Vryspraak is die gebeurtenis wat eenmalig gebeur. Dit is wat God vir my gedoen het. Heiligmaking is die voortdurende proses waarmee ek as gelowige besig is, om voortdurend in my beeld nader aan Christus te groei. Hierdie twee begrippe moet nooi met mekaar verwar word nie.

  • Geloof is nie iets wat ek doen nie

Geloof is eenvoudig die gawe wat ek van God ontvang. Dit is nie noodwendig iets wat ek doen nie, maar die gawe waarin ek deel.

  • Geloof verdien niks by God nie

Geloof verdien nie vir ons iets by God nie. Dit is die genadige voorreg wat ek het om deur geloof in Jesus Christus gered te word.

  • Geloof is nie blind nie

“Geloof is net so goed soos die voorwerp of persoon waarin dit geplaas word. Ons plaas ons geloof in die lewende God wat Sy Seun, Jesus na hierdie wereld gestuur het.

  • Geloof is nie passief nie

Geloof in aksie is die vrug van ons redding en nie die oorsaak daarvan nie. Ons word gered deurdat ons glo. Doopouers kom deel vanoggend ‘n getuienis deur hulle kinders te laat doop, omdat dit ‘n werklikheid in hulle lewe is. Ons as geloofsgemeenskap deel hierin, en ontvang hierdie klein mensies, omdat dit vir ons ‘n werklikheid is. Is dit vanoggend vir jou ‘n werklikheid?

Mense wat gedoop is sonder dat dit tot navolging van Christus lei verstaan nie die uitnodiging van Christus om tot ’n verhouding met die Vader te kom nie.

Dit is die Here! Mag ons voor Hom staan in aanbidding en bewondering! Mag ons harte van dank getuig! Mag ons in blydskap leef! Ons is vry, omdat die opgestane Here ook in ons opstaan!

Hier in Suider-Afrika is daar ‘n bossie met die naam: “Opstandingsbossie.” Hierdie bossie is iets besonders. Veral vir die droogtetoestande wat soms baie fel kan wees. Hierdie bossie is ‘n opstandingswonder!

Wanneer daar nie water is nie raak die plant rustend. Wanneer dit weer met water in kontak kom word die bossie weer pragtig groen. Dit staan op!

Mag die oorwining en die opstanding van die Een waarin jy glo opnuut weer Sy eie opstanding in jou lewe bevestig Hy gee lewe uit genade!