28 Dae Oppad met God : Die eerste gemeente

in Preke
2015-02-08

Leraar : Dr Jerry Fourie

Skriflesing : Hand 2:43-47

Datum : 8 Februarie 2015

Die eerste gemeente ontstaan uit die optrede en getuienis van die apostels. Hier is baie respek vir die Geesvervulde apostels. Die Heilige Gees verrig wonders en wondere deur die apostels. Oor presies wat in die apostels gebeur en wat met hulle gebeur, is nie met die verstand te verklaar nie. Ons verstaan te min van God se ingreep en wese om dit te probeer verklaar. Tog is hierin kosbare lesse te leer vir gelowiges en die kerk. Die gemeenskap wat die gelowiges onderling beoefen, dra by tot ‘n gees van eensgesindheid. Hierdie gemeente sou aanvanklik die basis word vanwaar die Evangelie die wêreld ingedra word. Van kerkstrukture en infrastruktuur Is hier weinig sprake. Die groot gemene deler is hulle gemeenskaplike geloof in die Drie-Enige God en die kragtige inspirasie van die Heilige Gees. Daarom is die hoof oogmerk die koms van God se koninkryk. Hierdie koninkryk is immers in God self en in soverre ons in God se Teenwoordigheid is, met Hom saam is, is sy Koninkryk in ons. ‘n Gemeente wat saam staan en saam kniel, is bruikbaar vir God om uit te reik? Het jy ‘n gedagte hoe Alberton-Wes dit kan en moet doen?

Diens van barmhartigheid was een van die eerste take. Die kerk wat wil groei en uitbrei, het ‘n oog vir die nood van mense. Een van die groot behoeftes is die genesing en heelmaak van stukkende mense. In Jerusalem is dit gedoen deur eiendomme en ander besittings te verkoop en alles met almal te deel. Of hierdie modus operandi die mees geskikste was, daaroor sou mens baie kon redeneer. Dis die wysheid wat hulle in daardie tyd ontvang het. In 2015 sou mens dit op ‘n ander wyse kon bestuur. Die bedoeling is nie om nie betrokke te raak nie, maar om die Here se wysheid af te bid. Vandag bly medemense se nood nog altyd ‘n deur vir die Evangelie, maar op so wyse dat die nood terselfdertyd aangespreek word. Saam word die koninkryk van God gesoek en saam kan die Evangelie gedra word. Saam met God op die pad, breek die lig deur en gaan die deure oop. Kan ons die werkswyse van die eerste gemeente net so toepas binne ons gemeente se aksies om die Evangelie te versprei?

Die onderlinge geestelike opbou van die plaaslike gemeente bly een van die kern aspekte waar ‘n gemeente regtig betrokke wil wees met die uitbou van God se koninkryk. Kyk na V46. Hulle het saamgekom, hulself geestelik opgebou, hulle het die nagmaal en gemeenskaplike maaltye gehou om geestelike eenheid te bewerk. Ek glo dat gebed een van die belangrikste aspekte was waar hulle saamgekom het. Doen alles biddend was beslis hulle leuse. Aanbidding (hulle het God geprys) het nie uitgebly nie. Alles gaan immers oor God. Jerusalem se gemeente het geweet dat die Evangelie uitgedra moet word. Daarom was hulle baie bewus van sterk onderlinge steun van mede gemeentelede. Saambid het hulle saamgebind. Gebed gebeur omdat God in ons midde is. Hoe versterk ons die onderlinge bande sodat God ons kan gebruik om sy koninkryk uit te bou?