Hoe werk God se Liefde(Gesinsdiens)

2015-11-14

Leraar : Ds. Deon Louw

Datum : 1 November 2015

Skrif :

Paulus skryf in hierdiedeel van Romeine op ‘n vreeslikvermanendewyse. Die aanloop van die brief tot hiergaandaaroordat die optrede van gelowigesbaiebelangrik is. Dit gee ‘n beeld van binnenabuite.

In hierdiedeel van die brifval die klemook op die wysewaaropgelowigesbuitestaandersmoethanteer.

Op hierdie stadium is Paulus nognie self in Rome geweesnie, maar hy is bewus van die groeperings in die plaaslikekerk. Dit het allesgegaanoor die kultuurverskillewatonder die gelowiges is. Watterkultuurgebruikekanoorgedra word en watternie? Paulus skryfdatonsmoet prober omgoeieverhoudings met allemensemoethanhaaf. Betekenditdatalmal van my gaanhou en datek van almalmoethou? Die antwoorddaarop is nee!

Somswilonsniegraagmenseteleurstelnie of somsdoenekenigeietssodatmense van my kanhou. Dit is so uitputtenddatjyditaanjoulyfsalkanvoel. Wanneer Paulus skryfvir die gelowiges in Romeprobberhy by hulletuisbringoor hoe die lewenshouding van gelowigesmoetlyk. In die eersteplekmoetons in dankbaarheidteenoor God leef. Hoe leefek in dankbaarheidteenoor God? DeurtedoenwatHy van onsverwag.

Vra die kinderswat God van onsverwag.

Dit maak my dankbareleweteenoor God sigbaar. Ditkan in een word saamgevat word: “LIEFDE”

God het aan my en jouliefdebewysdeur Jesus aan die kruistelaatsterf, sodatonsnabyaan God kanleef. Hieruitmoetditkomdatek en jy die liefdewat God vir my en jou hetlaatweerkaats.

Ons moet ons liefde ook aan God en ander bewys. Hoe gaan ons dit doen? Hierdie liefde is nie noodwendig ‘n gevoel of emosie nie. Dit is ‘n daad. Iets wat ek doen. Kane k vir mense lief wees al hou ek nie van hulle nie?

Natuurlik ja. Dit is wat God ook van Onsverwag. Ons moet aan mense liefde bewys soos wat God liefdeaan my bewys het. Dan slag ekdaarinom in dankbaarheidteenoor God teleef.Ekmoetvirmenseliefweessooswat God virhullelief is.

Wannee ek so optreegehoorsaamek al God se gebooie. Betekenditdatwanneerekvirmenselief is ekmoetalles net aanvaarwathulledoen? Nee dit is glad nie die gevalnie, maar onsmoetnamensekyksoos God namensekyk.

As kind van God staanons by ‘n nuwe dag, naamlik die ewigelewe. Paulus se vir die mense van Rome dathulleniehulletyd met morsnie, maar hullemoet begin omteleefsooskinders van God. God gee jou die wapensomsterkte word en Syvredeteverdedig. God wilniedatonsoorlogmaaknie

Jymoetgeken word as ‘n volgeling van Christus. Iemandwat in liefdeoptree. Ditkanjyslegsdoenonder die leiding van die Heilige Gees.

Amen