8 November 2015 – Oggend Diens

in Preke
2015-11-14

Leraar : Ds. Deon Louw

Datum : 8 November 2015

Skriflesing : Matteus 25:1-14

Wanneeronshierdieverhaal lees moetonsnatuurlikookverstaandatMatteushierbesig is met apokaliptieseteologie. BlootmoetonsverstaandathierdieEvangeliegeskryf is naafloop van die kruis en opstanding en hemelvaartgebeure. Hier word aan die belofte vas gehou van Jesus se terugkeer. Daar is ‘n aanloop van voordurendewaarskuwingsdat Jesus weergaanterugkeer en dat die mensedaarvoormoetregwees.

Komonskyknahierdiegelykenis. Daar is niealtydduidelikheidoor hoe huweliksvoorbereiding of –seremoniesgewerk het in die tyd van Jesus bediening op aardenie.Waarskynlik is die ouers van die bruid en die bruidegomnogbesig met onderhandelings. Dit het veroorsaakdatditlaatgeword het en dat die meisies lank vir die bruidegommoes wag tot die ouers tot ‘n vergelykgekom het.

Die Joodsetradisie van die kontrastussenwysheid en dwaasheid word voortgesit. Die vyfverstandige- en die vyfonverstandigemeisies. Met die toneel van hierdiemeisies word die lesergenooiomteidentifiseer met een van die twee kante, dwaas of wys. Wysheid is natuurlik die verwysingna die verstandigemeisieswatvoorbereid was met die olievir die lampe. Die dwaasheid is natuurlik die teendeel. Die bruidegom in hierdieverhaalmaak ‘n sugestie van Jesus se Messiasskap. Die bruidegomwatweerkomomSybruid, die kerk, weerteontmoet. Maar vandagwilekgraagdatonsnaietsanders in hierdieverhaalsalkyk, en dit is die olie.

In die afwagtingvir die Bruidegom is daar die beskikbaarheid van olie in onslampe. Van ons het genoegvoorsieninggemaak. Van onsdalknie. Hoe maakjy as die olievanaandsouopraak? Die verstandigemeisienoemditaan die andermeisiesdatdaarweloliebeskikbaar is by die winkel. Hoe lyk die beskikbaarheid van God se genade? Dit is vrylikbeskikbaaraanelkeenwatglo. Hoe lykjougeloofsverhaal in die afwagting van die Bruidegom?

As jyvanoggenddeurjoueielewe mag stap met ‘n terugkyk en danweer ‘n vorentoekyk, watkanjy van God se genade en joudoopbeloftesê? Ons het vanoggend die voorregom die mensetedoopvanoggend. Eers word daar twee kleinbabatjiesgedoop. Hullelewensdaelê op voorhulle. Die voorregom God te leer ken en nogteleef. Wat is ditwatjyvandag van God se genadevirhierdiekleintjiesalwilsê? “My genade is virjougenoeg”

Dan het onsook die voorregomvanoggend ‘n vrou met ‘n rypeouderdomtedoop. Wat is ditwatjyvandagvan God se genadevirhierdievolwassenesalwilsê? Sywat ‘n pad van dekades reeds saam met God gestap het en vandag God se beloftevoor ‘n gemeentekombevestig?“My genade is virjougenoeg”

Met die afwagtingvir die Bruidegom mag my oliedalkopraak maar die genade van God nooit. Mag jyvandagweer met God se genadegekonfronmteer word en watditvirjou mag beteken.

Amen