Kyk! Sien die seun van die mens aan die die regterhand van God! (Gesinsdiens)

in Preke
2015-11-23

Leraar : Ds. Deon Louw

Datum : 15 November 2015

Skrif : Mark 13:1-13

Wysvir die kindersverskillendesoortevrugte. Laat die kinders die vrugtenoem en beskryf hoe hierdievrugteaan die binnekantlyk.

Ditgaandaaroordat die kindersoortuig is van hoe die vrugteaan die binnekantlyksonderomditooptesny. Ditmaakditduidelikwaarvanonsoortuig is en watonsglo, al sienonsditniealtydnie.

Tydenshierdietyd van die jaarvierons in die kerk Advent. Advent is ‘n Latynse word watafwagtingbeteken. Watterafwagting dink jullevierons? Die koms van Christus.

In hierdiegedeeltewatonssaamgelees het vanoggendval die klem op vers 5 en 9. Spesifiek die woordjie “kyk”. Ditmaakvir my en jou as gelowigesbewus van die dinge waarvooronsmoetpasop of versigtigmoetwees.

Noem ‘n paar dinge waarvoorons as gelowigesversigtigmoetwees?

Vir die Jode is die een ding waarvoorhullemoespasop is die tempelgodsdiensgewees, Die tempel was ‘n groot en ‘n pragtigegebou. Maar die mense het hierdiegebou so belangrikgeagdathullehelewesedaarrondomgedraai het. Soms is hulleookdaarteengewaarskudathulleniemaaksoos God van hulleverwagnie en dathulleomvir God teleweverkeerdverstaan.

Daaromverlaat Jesus ook die tempel en begin om die laaste dinge virSydissipelste leer. Hierdie dinge gebeurkortvoorSykruisiging. As di took nievir die kruisiging was niesouek en jynieself met God kommunikeernie.

Hoe kanons met God kommunikeer? Waarom bid ons tot God? Hierdieaardewaarop on swoon is somsbaiedeurmekaar, daar is oorlog, siekte, vloede, aardbewings, ditgaanniegoed by die huis of dalk by die skoolnie of dalkgaanditnie met jougoednie. Dan het ons God se hulpnodig.

Sien God onspynraak?Kanonsglodat God onsgaan help? Jesus se dissipels sit met dieselfdevrae. Die mensevirwie Markus geskryf het het net so swaargekry. Hulle is vervolgvirhullegeloof.

Jesus waarsku die dispels ook teen mensewatgoedgaankwytraakomtrent God se storiewatniewaar is nie. In vers 9 word daarvironsookverteldatons met waak teen ongeloof, Hoe reageerons in tye van swaarkry?

Kyk na vers 26. Hierdieversversterkonsgeloof en help onsomteverstaan hoe geloofwerk. OnsgaanChristusweersienkom op die wolke. Hyregeer as Koningoor die hemel en die aarde.

In onseielydingmoetonsdaarvanoortuigweesdatChristus die Koning is en sit aan die regterhand van God en eendagkomHyweer op die wolke. Ekmoetdaarvanoortuigweessoosekoortuig is daarvanoor hoe die binnekant van hierdievrugtelyk.