God verskyning

in Preke
2016-01-04

Leraar : Ds. Deon Louw

Skrif : Jesaja 60 : 1-6

Datum : 3 Januarie 2016

Ons begin met die fees van Epifanie. Dit word afgelei van die Griekse word “epiphaneia” wat Godverskyning beteken:

  • Jesus se koms na die aarde
  • Die Vader en die Heilige Gees se teenwoordigheid tydens Jesus se doop
  • Jesus se mag en wonderwerke op aarde
  • Openbaarmaking aan die nasies

Die simboliek is vuur en lig wat uitgebeeld word in die kleure van wit en Goud.

Steek twee olielampiesaan. In verledejaar het ons beurtkrag beleef en dit maak dat ons tog iets van die duisternis verstaan. “Lig is lewe. Lig is hoop.” Die kleinsteliggie is sterker as die grootste duisternis.Vanoggend gaanonssaam lees oor hoe die lig van God werk.

Skriflesing

Jesaja 60:1-6

Die volk het teruggekeer van ballingskap. Ditwaarvoorhullegehoop het. Maar steedslyk die omstandighedewaarinhullehulselfbevindbaiedonker. Die volk het die entoesiasme en die doelvooroë en dit is om die tempel en die stad Jerusalem weerteherbou.

Die donker omstandighede waarin hulle hulself bevind maak dat hierdie entoesiasme vining gedemp word en verdraai in ‘n moedeloosheid. Die oestewat van die landeafkom is baieswak, droogtedreig en dan is daarook konflik onder die volksgenote. Die volkraakapaties – verloor hoop, lus en trots vir die lewe.

Terwyl die volkhulleself in hierdie omstandighede bevind spreek God die volkaandeur die profeet. Die Here spreek hulle aan met die Lig. Moontlike vertalings van hierdie  tekslyksoosvolg: “verlig”, “jouligkom”, “heerlikheid”, stralendeopgang”, “straal”

Wanneer die volk die belewenis het van duisterniswathulleleweoorheers word die Woord en die belofte van God virhulle ‘n nuwewerklikheid. Hierdiewerklikheid word saamgevat in die bogenoemdebeskrywings van Lig.

“Die ligsalskyn in Jersusalemem die donkertesalbuitewees. Jerusalem saluitstaan en skyn. Almalsaldaarheenstroom, met hullerykdom en al Jersusalemsalnou die ligpunt word.”

Die belangrike ding omhierteonthou is wat of wie is die bron van hierdielig. Wie is die bron van hierdielig? God is die bron van hierdieLig.Epifanie. “God se heerlikheidgaanoorhulleopkom.”

Lees Jesaja 60:19-20

Die Ligkomuit ‘n anderbron. Wat is die gevolg van hierdieLig? HierdieLigverandergesindheid en ingesteldheid. Die Lig van God veruim die harte van mense. Die Lig van God roerjou hart omlewensveranderingte mag beleef.

Mag die Gees onsharteontvangklik maak vir die ontvang van hierdie Lig.

Verduidelik die “boseoog”

God – die bron van Lig, maakditduidelikvirons as gelowiges in die Nuwe Testament datChristusfinaal die liggebring het – of eerder die Lig is.

Vir die jaarwatkom het jybepaaldeverwagtings en doelwitte en self dalkangsoor die nuwejaar. Mag die Ligwatgekom het en aanjougeopenbaar is, joubinnedring en weer hoop en leweoorjouuitgietvir die jaarwatkom.

“Wanneereknog ‘n kerskanaansteek, is daar hoop.”