In Sy Teenwoordigheid

in Preke
2016-01-17

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 10 Januarie 2016

Skrif: Eksodus 3:1-16

Moses se verhaal is ‘n uitstekende gevalle om ‘n taak vir Hom uittevoer. Moses gee sy steun om die Hebreërs uit slawerny te bevry nog voordat God hom vir die taak geroep het. Toe Moses God by die brandende bos vertel gevra en ontvang by Jetro, Aaron en ander. God het alles in Moses se persoonlike geskiedenis gebruik om hom sy roeping

 • die uitstekendeopvoedingwathy in Egipteontvang het,
 • sykennis van Farao,
 • syinsig in die sake van Egipte
 • sytyd in afsondering in die woestyn.

Moses het veertigjaar van ‘kweekskool’ in die woestynondergaan.(Baie van onskan met Moses assosieer. Hy het min selfvertroue (3:11), hyvoelhyverstaanGod sleg (3:13), hyvoeloorweldig die opdrag is tegroot (4:1) hy het oorsytekortkominggetob (4:10) en hy was minderwaardig. Uittreksel: KameeldrifPreekgids 2015

Skriflesing

Eksodus 3:1-16

Woordverkondiging

Israel het veleklagtesgehadomtrenthulleomstandighede van slawerny en die vewagting of hoop is daardatditsalverander. Hier is Moses in die vreemde in veld besigomvee op te pas.

“Dit is opvallendhoeveel figure in die Bybelhulleeersafsonder en daarnahulleroepinguitvoer.”

Skielik is daarhierdieboswat brand. “Dit het weinig sin om die plantsoorte van Midiantefynkamom vas testel of daardalk ‘n sort doringstruikgroeiwatspontaankanontbrand.” Die wonderverskynsel van hierdiebrandendebos is datditnieuitbrandnie.

‘n Engel van die Here is die wysewaarop die Here met Moses kommunikeer. Wat is hieraan die gebeur? God is nie op ‘n afstandnie. Hy self is besigom die volk se klagtesaantespreek.

Die wonder ook van hierdieverhaal is datditduidelik is dat God se openbaringniebeperk word tot heiligetempels en kerkenie. Die wonderlike van God se openbaring is datditookniebepaal word deur die omstandighede van mensenie. God kanenigepersoon in enigeomstandighedekandeur God ontmoet word. Nooit mag ons die leuenglodatekniewaardig is omdeur God geroepte word nie. God spreekmensepersoonlikaan en mensemoetpersoonlikdaaropantwoord: “Hier is ek”

Moses in ‘n skaapwagtersamp word verhef tot ‘n andersoortskaapwagtersamp. God gebruik Moses om in tegryp in die volk se omstandighede. God se gesprek met Moses is ook die hoogtepunt van die verhaal.

 • Wonderwerke as bewyse van gesag
 • Eksal by jouwees
 • Israel sal God by die berg aanbid

Die ongewone in die ongewone. Die onwaarskynlike in die waarskynlike.

In ‘n land soosEpigte is daar ‘n verskeidenheid van mitologie. Daar is ‘n verskeidenheid van gode met voorname. Daaromvra Moses, wiemoethy se het homgestuur?

God maakHomselfbekend as “Ek is”. Hierdiebekendmakingkan theologies ‘n verskeidenheid van betekenissedra. In beginsel word metaforegebruikom God tebeskryf, watonsbeperk tot die vollebeskrywing van God se wese:

 • Ek is Vader
 • Ek is moeder
 • Ek is God
 • Ek is die Verlosser

God se openbaring is elkekeergedeeltlik en elkekeeranders. Mag God Homaanjouopenbaar in jouomstandighede.

Ontmoeting met God. Ek is – dit is die verhaal van God se liefde. Ekkrybetekenisdeurteontdekwieek in God is.