Jesus word duur gekoop

in Preke
2016-03-12

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 28 Feb 2016

Skrif: Markus 14:3-9

Het jy al in jou lewe iets gekoop waaroor jy bitter spyt is, veral omdat dit jou baie geld gekos het? Het jy al ‘n transaksiegedoenwatjy wens jykonomdraai? Hiermeekanonsookaansluit by onsverbruikerskultuur van onstyd. Wanneer ‘n artikelniemeer in ‘n werkendetoestand is nie of niemeervoldoenaan my vereistesnie – word ditblootvervang met ‘n nuweeen.

Hierdie is gedragsienonsregoor die wêreld by jongmense en by grootmense. Die vermorsing van geld. Tydens Jesus se bediening op aarde, kortvoorSykruisiging is daar ‘n geleentheidgeweeswaar Jesus se dissipeloortuig was daarvandat ‘n vroubaie geld mors.

Tydenshierdiegeleentheid in Betaniewaar Jesus saam met Sydissipelseetkomdaar ‘n vrou in die vertrek in en gooibaieduurolie(nardusolieuit Indie) oor Jesus se kop uit. Die waarde van hierdieolie is gelykstaandegeweesaan ‘n loonwerker se jaarlikse loon na die aftrekking van die Sabbatdae. Met anderwoordemeer as driehonderdsilwermuntstukke.

Daarom is hierdiedissipelsdaarvanoortuigdathierdieuiterseverkwisting van geld is. Die dissipels het ooknievir ‘n oomblikteruggestaannie, en hullegevoel hart en duidelikteenoorhierdievrou se daaduitgespreek.

“Dink net hoeveelarmes met hierdie geld gehelpkongewees het.” Die dissipelsvoelookbaiesterkoorhierdiesaak van omvir die armeste gee, want tydens die jaarliksePaasfees is Jodeverpligom ‘n hand uittesteekna die armes. Dit is deel van wiehulle is.

Vir ‘n Jood is Jesus se reaksieookbaievreemd. Hy is weerdaarvanoortuigdthierdievrouditaanHomdoen as ‘n teken van respek. Hymaak di took duidelikdathierdievrouHomvoorberei het virSybegrafnis.

As ekdit mag noemgebeurhier twee dinge in hierdieverhaal. Die eerstegebeurtenis is die vrouwat ‘n geloofsbelydenissigbaarmaakdeur die olie op Jesus se kop uittegooi – omdatsyprobeerverwoordwie Jesus virhaar is. Met hierdiegebeurtenispoog Markus omditduideliktemaakdat Jesus se doodooknaby is.

Die reaksie van die dissipels is niegeriggewees op die feitdatsyvir Jesus gesalf het nie, maar eerder op die waarde van die oliewatsygebruik het – en die hoeveelheidoliewatsygebruik het.

Heel duidelikbegryp die dissipelsniewerklikwie Jesus is of wataan die gebeur is nie. Die bediening van Jesus se aardsebediening is besigom die hoogtepunttenader – en die dag datHyniemeerliggaamlik by hullegaanweesnie is noubaienaby.

Die dissiepels se fokus is in hierdieverhaal op verkeerdeplek. Hullefokus op die waarde van die olie en die armes. Maar hullefokusmoeteerderwees op die Here van die dinge en nie op die dinge van God nie.

Die vrou word geprysvirhaargoeiedaad, omdatsy in hierdiehandelingietsbegryp van Jesus is. Sy het alleswatsybesitoor Jesus uitgegiet. Markus plaasookhierdievrou se optrede in kontras met die godsdienstigeleiers, die mensewatsaam met Jesus eet.

Jesus hou dit voordat hierdie vrou dit begryp om werklik ‘n dissipel van Homtewees. Hierdieverhaal is ‘n kykie in die toekoms in oorwatnog op Jesus sou wag. Vandag het ons die voorregomterugtekyk op hierdiegebeure en ‘n belofte/verbondtesienwatherstel is. “Die lewe word vorentoegeleef en agtertoeverstaan.” Hierdievrousalookdeur die eeuevereer word virhaartoewydingaan Jesus.

  • Wie is God? Wie is God virjou? Ontdek God in jouomstandighede.
  • Waarmee is God in joulewe met joubesig? Mag jySyvernuwingwerkbeleef.
  • Waaroor is God herhaaldelikbesigom met joutepraat? Raakjystilgenoegom God se stem tehoor?
  • Aanwiebehoortjoulewe?
  • Is daardalkduuropofferingswatjysalmoetmaak?