Kan jy glo? Opgewek – Gesinsdiens

in Preke
2016-03-12

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 6 Maart 2015

Skrif: Johannes 11:33-44

Hierdie gebeurtenis is een van Jesus se laaste wonder tekens voorda tHy self sou sterf. Watgloonsomtrent Jesus se dood?

Hierdiewonderteken van Lasaruswatuit die dooduitopstaansuggereereintlikoorwatnoggaangebeur.

Jesus is in Betaniegewees toe Lasarussiekgeword het. Later is Lasarusookmoorlede. Jesus is baienaaanLasarus en syfamiliegewees. Dit is ookLasarus se susterwat Jesus gesalf het. Daarom het hulleditookgoedgedinkdat Jesus in kennisgestelmoet word van die dood van Lasarus.

Het jullegeweetwat die naamLasarusbeteken? Ditbeteken “die eenwat God help.”

Jesus se reaksietoe Hy in kennisgestel is van Lasarus se siekte en dood is baiedubbelsinnig. “Die siekte is nie tot die doodnie, maar terwille van die eer/heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeurverheerlikkan word.”

Jesus het voorafgeweet hoe die gebeuregaanafloop, omdatHy die groterprentjiegehad het. Ditalles is in die hand van God gewees.

Jesus maak ‘n bevestigingoorSy mag watHyoor die dood het en ook later salbewysdeurSyeieopstanding en datHy die Seun van God is.

Jesus is baieliefgeweesvirLasarus en syfamiliesoosons reeds virmekaar genome het, maar dit is nieagv van ‘n gebrekdaaraandatHynie op hulleversoekgerageer het nie. Hy het niedaaropreageernie, omdatHygebly het by die Vader se plan.

Jesus blybly twee daelanger in Perea. Ditwil diewaarskynlikheiddaarsteldatLasarus reeds gesterf het tot die berig by Jesus uitgekom het.

Toe dit die regtetyd was om die heerlikheid van God teopenbaarkry Jesus sydissipelsbymekaaromsaam met Homterugtegaan.

Jesus verklaardatLasarusdood is – En dan die wonderwerk.

  1. Lasarusregeer op synaam.
  2. Liggaamlewe
  3. Gaanoor tot aksie

OnsbelyelkeSondag Jesus se oorwinningoor die dood.

Wat is dalk God se plan virjoulewe?

Hoe reageerjy as Hyjou op jounaamroep?