Vrede Vir Julle

in Preke
2016-04-17

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 3 April 2016

Skrif: Johannes 20:19

Inleiding

 (Met erkenningaan die historikusPaul Johnson): “Tweeduisendjaargelede is ‘n kind gebore in ‘n kleinen onbekendedorpie in dieagterlikedeel van die magtigeRomeinseRyk. Die kind hetgrootgeword en ‘n prediker en godsdienstigehervormer. Hy het net virdriejaarkonpreekvoordatdie RomeinseKolonialeowerheidhomtereggestel het, omdathy ‘n oorlasgeword het. Hierdie man hetnooit ‘n boekgeskryfnie; nieuniversiteit toe gegaannie en in syhelelewenieverder as 200 kilometer van sygeboortedorpafgereisnie. Deur ‘n menslikebrilgesien, is dit die storie van ‘n menslikelewewatklaaglikmislukhet. ‘nOnbekendelewewatvroeg, verskriklik en oneervolbeëindig is. Het iemandooitweergehoor van hierdie man wathulle Jesus genoem het?

 Skriflesing

 Johannes 20:19-29

Woordverkondiging

 Dit is die eersteaand van die week. Die dissipels het vreesvir die Jode en Jesus se vyande. Die twyfelooralleswatgebeur het is net soveelsterker by die opponent. Daarom is hullehieragtergeslotedeure. Dan gebeurdaar ‘n wonderlike ding. Tenspyte van die geslotedeurekomstaan Jesus tussenhulle.

Die dissipels word gegroet: “Vredevirjulle!” Is ditwerklik Jesus? Jesus wyssyhandevirhulle. Daar is geentwyfeldatdit Jesus kanweesnie. Hydra die tekens van Sydood, maar Watmaakhierdiegroet met hullevrees? Ditlaat die vreesvireersbedaar.

In hierdieverhaal is daardrie dinge watgebeurnaaanloop van die hoogtepunt. Eerstenskry Jesus se volgelinge ‘n opdragom di twat hiergebeur het aanalmalmoetvertel. Jesus is gestuurdeur die Vader en so stuurHyhulleook. Die dissipels is tydens Jesus se bedieningvoorSydoodgoedtoegerusvir die roepingwatHyvirhullenou het. Jesus se sending moetvoortgesit word.

Tweedens het Jesus oorSydissipelsgeblaas met die volgendewoorde: “Ontvang die Heilige Gees.” Jesus het immers die beloftegamaakdatSyvolgelingenie die lewehoefaantepakuithuleiekragnie, maar deur die krag van die Gees.

Derdens word die volgelinge van Jesus bevoeggemaakdeur Jesus ommense die verlossing toe te se. Sondevergifnis loop hand aan hand saam met die Evangelie. Dit is ook die boodskapwatverkondigmoet word. Onsmoetookdit van harteglo.

Dit bring my by die hoogtepunt van hierdieverhaalvanoggend. Tomas is nie by gewees toe Jesus aansydissipelsverskyn het nie. Daarom het hyditnie so lekkergeglodat Jesus opgestaan het uit die doodnie.

Die Grieke is van oortuiginggeweesdatwanneer ‘n menssterfsyliggaamheeltemalvergaan. Mensewatgesterf het blyegtervoortleef as spoke Daaromook Tomas se reaksie. Hysaleersglodat Jesus uit die dooduitopgestaan het as hysyvingers in Jesus se wonde en syvuis in Jesus se sykansteek. Watglojyomtrent die opstanding van die Here Jesus?

Is dit ‘n historiesegebeurtenis?

Is dit ‘n geloofsaak?

Watterinhoud of betekenisdra die dood en die opstandingvirjou?

Agtdae later kry Tomas die geleentheidomaan Jesus teraak. Om syvingers in die spykerwondetesteek en ooksyvuis in Jesus se sy. Watmoethyglo?

Jesus is sy Here en sy God. Skielik het die groet:”Vredevirjulle.” ‘ntotalenuwebetekenis. Ditwat Jesus aansydissipelsoorvertel het, het tot vervullinggekom.

Tomas segeloofsbelydenis is die klimaks van die Evangelie. Hierdiegeloofsbelydenisbeklemtoonoorwie Jesus is. Wiekannogtwyfel? Geseend is jullewatglo en niegesien het nie. Jesus se vredesaanbod is somsvir die kleingelowiges. Onsalmal se geloof mag dalkwankel van tyd tot tyd, maar on swat niegesien het nie en tog glo, al is ditwankelrig – die Here Jesus se vrede is met julle.

Die Here Jesus se dood en opstandingmoetmeerwees as net ‘n historiesegebeurtenis in my lewe. Elke dag moet die opstandinginhou gee aan my lewedatek die vrede van die Here mag beleef.

Die eksistensieleervaring van Jesus watopgestaan het is die gebeurteniswaaraan die kerkhaarbestaantedanke het.

“Het iemandooitweergehoor van hierdie man wathulle Jesus genoem het? Ja. Vandaggebruik die wêreld se sesduisendmiljoenmoontlikomenigeplek in die wêreldtereis, sonderdatjy ‘n kerk of ‘n kapel, ‘n katedraal of ‘n tempel, ‘n standbeeld of ‘n kunswerksalkrywathierdie Jesus se lewe in herinneringroep of herdenk.”

Mulder, P. 2008. Kan Afrikaners

toyi-toyi? ProteaBoekhuis:Pretoria