Hoe lyk my geestelike toestand

in Preke
2016-05-08

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 17 April 2016

Inleiding

Hoe belangrik is jougesondheid? Virelkeen van ons is onsgesonheid van kardinalebelang. Onskonsulteer ‘n dokter en gebruikmedikasiewaneeronseenof andersiektetoestandonderlede het.

Daar word gesondeeetplannegevolgsoos, “Banting”, “Weight-Less” en “Weight-Watchers”. Ons prober so lank as monntlik en so verantwoordelik as moontliktelewe. Onsgebruikgesigromeomonsverouderingtevertraag.

Soms is daarookmense,soos die bekendes, watbereid is oomduisenderandetespandeeromaanhulleliggametelaatveranderommooier en jongertelyk. Voordatonsverdergaanomtrenthierdieonderwerp, komons lees saam.

Skriflesing

Handelinge 2:14a, 36-41

Prediking

In die eerstegedeelte van Handelingevertel Lukas hoe die Heilige Gees oor die mensegekom het. Daar was skielik ‘n geluidsoos ‘n stormwinduit die hemel. – die Heilige Gees word oor die gelowigesuitgestort toe hullealmalbymekaar was.

Daarmeesaam was daarookietssoosvuurwatoorelkeindividugekom het. Dit is duidelikdat God teenwoordig was met die uitstorting van die Heilige Gees.

Van hierdie dag afverderneem God se kerk ‘n nuwegestalteaan. Dit word die aardsewoonplek van die Heilge Gees.

Dit het God gedoen…en danvolg die toespraak van Petrus.

Om terugtekom by die gesondelewegesprek. In Engels is daar die word “wellness” wat die versorging van onsliggamesaamvat. Mediesefondse het selfs “wellness”-programme en hospitale en klinieke het spesiale “wellness”-afdelings. Dit het alleste make met die versorging van onsliggame.

Wat van jou gees? Watterstappeneemjyomjou gees teversorg? Wat is jyberiedomtedoen of om op te offer o mom tesiennajou gees?

Na die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge, is daar ‘n gemeenskap van gelowigesgeweeswatgeestelikgesond was. Die lewenstyl van hierdiegroepgelowiges is radikaalandersgewees as die res van die samelewing.

Maar natuurlik, want daar is aanhulleanderverwagtingsgestel. Hulle het God se Gees ontvang en die nuwelewenstyl is viranderbaieaantreklikgewees.

Hoe lyk so geestelikegesondheid? ClintonMcKlinley het in sypreekookHandelinge 2 met die titel: “Getting W.E.L.L.” die Engelse word WELL as ‘n akroniemgebruikomvierkritieseeienskappe van ‘n gesondegeesteliketoestanduittelig.

Whorshipping – komgereeldsaam met andergelowigesom God te mag aanbid

Evangelizing – Gelowigesleef met ‘n lewenstylwataantreklik is virander

Learning – Kweek die geestelike discipline om by God stilteraak en joutelaat leer deurSy Gees

Loving – Leef in liefde met mekaar.

Deurhierdieeienskappe my eietemaak sale k daarin slag om my eiegeesteliketoestandteverbeter.

Hoe moetekversorging van my gees verstaan? Komonskyk hoe het die geloofsgemeenskap in Handelingeditverstaanaan die habd van Petrus se toespraak.

Petrus het twee fokuspunte in sytoespraakaan die gelowiges. Eerstenslighy die gevolge en die implikasies van Jesus se dood en opstanding. Wat is die nut van hierdiegebeurevirjou as gelowiges?

Die gevolg van hierdiegebeure is vir die vergewing van onssonde en die implikasiedaarvan is datons die Heilige Gees mag ontvang.

Tweedens is daar die reaksie van gelowiges op die gebeure. Dan plaashyook die klem op bekering en watdit is wat God van hulleverwag. Daarommoetonsgaankykna die betekenis van bekering.

Daar is mensewatkanopnoem dag en datum wathulle tot bekeringgekom het. Dan is daarookmensewatnie ‘n dag en datum kannoemnie.  Bekering is omomtedraai en wegtedraai en ‘n anderkoers in teslaan.

Vir die eerstegeslagChristene is hierdie ‘n baiebelangrike en groot proses gewees.

Gee erkeningdat Jesus Christus die Messias is

Ontvang die Heilige Gees, die gewer van God se gawe.

Wat is die opofferings of bekeringswatjydalksalmoetmaakomjougeesteliketoestandteverbeter?

Waarmee is di twat jygraagwil he God se Gees joumoet lei?