Die Gees as gawe aan Sy kerk

in Preke
2016-05-23

Leraar: Ds. Deon Louw

Skrif:Johannes 16:5-15

Datum: 22 Mei 2016

Die Gariep Dam is die grootstestoorreservoir in Suid-Afrika op die grens van die Vrystaat en die Oos-Kaap.Die primeredoel van die dam is besproeing, huishoudelike en industrielegebruikasook die opwekeletrisiteit

Die damwal is 88 m hoog en het ‘n kruin van 914 m. Hierdiewalbevat +/-1.73 miljoen m³ beton. Die Gariep Dam se totalekapasiteit+/-5,340,000 megalitreswanneerditvol is. Die kragstasiehuisvesvier 90 MW kragopwekkers. Die maximum van 360 MW electrisiteit word opgewek as die water vloei teen ‘n tempo van 800 m³/s.

Hierdiegedeelte van die Evangelie van Johannes word as Jesus se afskeidswoordebeskou. In die klassiekewêreld is die afskeidswoorde van persone in belangrike en gesieneposissies van die gemeenskap as baiebelangrikbeskou. (Bv. Leiers, filosowe, generals ens.). Die redehiervoor is dat die mense in die binnekringwathierdiewoordeaanhoor die roeping van die bepaaldepersoonmoetvoortsit. Johannes gebruikhierdieselfdeaanslagwanneerdit by Jesus se afskeidkom.

Johannes poog met Jesus se afskeidswoordeom die interne en eksterneprobleme van sygemeenskapaantespreek.Dieingrype van God deurSy Gees in die lewe van die individu en gemeenskap.

Is dit so datjyook die ingrype van God se Gees nodig het? Met hierdieafskeidswoorde is Jesus oppadnaSy Vader toe. Die wonder van hierdieafskeid is dat Jesus nieSydissipelsalleenagterlaatnie. Die Heilige Gees word gestuur. Met die koms van die Heilige Gees raaksoveelmeermoontlikvirgelowiges.

Die Heilige Gees is nieeerstens ‘n gaweaan die wêreldnie (omteoortuig van sondenie), maar aangelowiges. Met anderwoordeaan my en jouwatvanoggendhier sit. Die Heilige Gees is die Parakleetwatvirgelowigesintree as Leidsman en Trooster.

Die Parakleetkomoortuig my van die fokuswatekdalk mag verloor het, omdat die lewe met my gebeur het. Somsverloor ‘n mensperspektief. Kanjydalk met hierdiestellingassosieer?

Die Parakleet word juisaan my, die kerk van Jesus gestuursodatek en jy die ingrypendeimplikasieskanverstaan, t.o.v. onsverhouding met God.

Met anderwoordeonsmoetkennisneem van die gawe en die rol van die Gees. Die Gees lei my in diewaarheid. Wat is hierdiewaarhied? Di twat ekoor God glo…en ditwatekoor myself glo.

Watglojyoor God?

Watglojyoorjouself?

Hoe lyk my identiteit in God?

Aan die begin van die eredienshet onsgeselsoor die Gariepdam en hierdie damn se potensiaal. Dit is da nook natuurlik so datdaarplaasdamme is laer in die stroomaf. Hierdiedamme word gevuldeur water watvanuithierdiemagtigeGariepkom. Met anderwoorde die plaasdamsalnooit die Gariepdamweesnie, maar hierdieplaasdam het die potensiaalwat in die Gariep is ook in hom.

Onsgeestelikelewe en onsrelasie met God werk op dieselfdewyse. My identiteit in God – selfs al het eksomsafgedwaal en fokusverloor – maakdatekook die potensiaal het wat God se Gees in my plaas.

Jybehoortaan God. “Mag jullesyliefde ken, liefdewatonsverstandtebowegaan, en mag julleheeltemalvervul word met die volheid van God”