Die ongenooide Gas

in Preke
2016-06-19

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 12 Junie 2016

Skrif :Lukas 7:36-8:3

Watgebeur in hierdieverhaal? In hierdieverhaal is Jesus besigom God se genade en deernisvirmense, soosek en jy, uittebeeld. Watgebeur met die eenwat mag deel in die verlossingswerk wan God.

Lukas gbruikhierdieverhaalomklemteplaas op God se vergifnis en dannatuurlikwathieruitspruit is die implikasiedaarvan. Anders as in die anderEvangelies is die vrou – die ongenooide gas – in syevangeliebekend as ‘n vrou met lossesedes. Met anderwoordehierdievrou word teenoor Simon, die vromegasheergeplaast.o.v. sosiale stand en geestelikheid. As jyvir ‘n oomblik in een van hulle se skoenegeplaaskon word – wiesouditwees?

  • Skuld

Hierdieverhaal begin waar Jesus aansit by die tafel van die gesieneSimon. Dan verskyndaarhierdieongenooide gas op die toneel. Eerstensomdatsy ‘n vrou is, is dit ‘n grootoortredingvirhaartyd. Tweedensdaagsyongenooid op by hierdieete. Derdensmaaksyhaar hare los wat as onbetaamlikbeskou is

Hierdievroustelhaar self bloot. As ekvanoggend in haarskoenekanweesbely ekmy gebrokenheidvoor die Here. Jesus laathaar toe omSyvoete met haartranetekom was en ditaftedroog. Die vrou is besigomhaartotalemensweesvoor Jesus teontbloot. Haarlyding is oop en broos.

Christus se menswording is deel van God se vereenselwiging met lyding, maar in die besonderook met my lyding en die lyding van die wêreld. My eerstestap tot bevryding is erkening.

  • Gasvryheid

In hierdieverhaal is ditbaieduidelikdat die gasvryheid van God en Sykoninkrykbaieanderswerk as die van die wêreld. Jesus tree teenstrydig op teen alleswat die wêreld.vanHom in hierdiesituasieverwag. VirHom is ditjuishierdiemensewat die gasvryheid van die koninkrykverstaan. Dit is ookhullewat in aanmerkingkomvir die vergifnis van God. Mensesoosek en jywatsoms in onseielewesoosongenooidegastekanvoel.

Simon, Jesus se gasheer, is self niegewilliggeweesom Jesus met olie op Sy kop tesmeernie. Maar hierdievrou is bereidomduurderoliieaan Jesus se voetetesmeer en haarafhanklikheidvooromdeurhierdiegebaarte bely. Sydoenwat die gasheernagelaat het omtedoen.

  • Menswaardigheid

Simon se reaksie tot hierdieaangeleentheid is baienegatief. Hydra die vewytdat Jesus nieweetwattersoortvrouhierdie is nie. Hierdeurverwerp Simon eintlikwie Jesus is. Jesus verduidelikvir Simon aan die hand van die verhaaloor die verkeerdebegripdaarkanwees as ditkom by God se verhouding met mense en dathierdievrou op haarbroosteoomblikietsdaarvanverstaan.

As jy wonder wiejy is, ,moetjyeershoorWies’njy is. Hierdievroubegrypwiesnsy is en danwiesyis.Jy, ongenooide gas,  isvanoggenddeur God self verwelkom

Gewonemensedeur God uithierdiewêreldgeroep, omdat God glojykan ‘n verskilmaak.

Tenslotte

Voeljysomssoos die ongenooide gas? Jyhiervanoggendnieomdatjybeterhoefteweesas die wêreld, maar omdat God jougeroep het. Mag vanoggendnie net virjouweeswatek by die Here mag hoornie, maar ookwat God besig is om met joutedoen. God wiljou gebruik.